PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

Projekt PROINCOR se ukvarja izzivom prenosa znanja v razvoj novih produktov, postopkov in storitev. Mala in srednje velika podjetja (MSP) podpira v procesu vpeljave in prenove inovativnih procesov v poslovanju ter s tem prispeva h krepitvi njihove konkurenčnosti. Aktivnosti projekta PROINCOR, ki jih izvajajo partnerji na geografskem območju med Baltikom in Mediteranskim morjem, bodo prispevale k zmanjšanju ekonomskih razlik med vzhodnimi in zahodnimi regijami, med državami na območju nekdanje železne zavese. Še vedno je namreč nezanemarljiva prednost zahodnih regij pri primerjavi glavnih gospodarskih indikatorjev. Vizija projekta PROINCOR je utreti pot za prost pretok inovacij – tako imenovan inovacijski koridor – med regijami vzdolž nekdanje ločnice.

S širitvijo Evropske Unije se je odprla priložnost za razvoj baltsko - jadranskega koridorja v na znanju temelječo gospodarsko regijo, ki sledi smernicam lizbonske strategije. PROINCOR bo s proaktivnim in samoiniciativnim pristopom obravnaval številna podjetja v glavnih gospodarskih panogah posamezne regije, ki se zavedajo potrebe po inovacijski dejavnosti. Svetovalci, ki se bodo usposabljali z najboljšimi evropskimi strokovnjaki na področju inovacijskega managementa na samem začetku projekta, bodo opravili 500 brezplačnih diagnostičnih in svetovalnih obiskov. Pri svojem delu bodo uporabljali enoten model za oceno inovacijske zmogljivosti v podjetju ter ob koncu obiska pripravili Poročilo o inovacijski produktivnosti v podjetju s katerim se lahko determinirajo prednosti in slabosti internega inovacijskega procesa. Svetovalec za inovacijski management nato pomaga razviti akcijski načrt za izboljšanje procesa. V primeru potrebe po dodatnih specializiranih storitvah pri razvoju novih izdelkov ali procesov, kot je na primer sodelovanje z raziskovalnim inštitutom ali pisarno za prenos tehnologij, bo svetovalec posredoval pri vzpostavljanju stikov.

 

Skupina projektnih svetovalcev se bo sestajala vsakih šest mesecev in na podlagi izkušenj pri sodelovanju s podjetji in upoštevanjem doseženih rezultatov revidirala metodologijo. Transnacionalno sodelovanje strokovnjakov bo zagotavljalo pretok informacij in znanja med sodelujočimi regijami Centralne Evrope. Projekt bo izbral tudi neodvisnega zunanjega ocenjevalca, ki bo spremljal proces preverjanja inovacijskega potenciala v podjetju in analiziral študije izvedenih primerov skupaj s skupino projektnih svetovalcev. Svetovalci se bodo srečevali na rednih sestankih, vzpostavljen pa bo tudi spletni portal za komuniciranje in lažje spremljanje rezultatov. Za uspešen inovacijski proces v podjetju je navadno potrebno partnersko sodelovanje podjetja, raziskovalnega inštituta in drugih podpornih organizacij na lokalni ali regionalni ravni. Proincor bo pri izvajanju aktivnosti uporabljal vse dosegljive in razpoložljive informacije o potrebah po inoviranju in priložnostih, ki se na tem področju ponujajo podjetjem ter tako krepil vlogo katalizatorja med različnimi akterji inovativnega okolja in podjetji na področju Baltsko- Jadranskega koridorja.

Svetovalci za inovacijski management bodo tako informirani o sistemih za podporo inovativnosti v SME v vseh desetih sodelujočih regijah, pridobili pa bodo tudi pregled nad tehnološko usmerjenostjo in drugim strokovnim znanjem v partnerskih regijah. Cilji projekta bodo merljivi z doseženimi rezultati na podlagi poročil o izboljšanju internih procesov upravljanja z inovacijami v podjetjih: števila usposobljenih menedžerjev in zaposlenih, vpeljavo novih produktov in procesov ali projektov, vzpostavljenih medregionalnih sodelovanj. Partnerske regije se zavezujejo k trajnosti projekta, poleg tega bo PROINCOR nadaljeval sodelovanje z inovacijskimi svetovalci tudi po zaključku projekta. V okviru projekta bo pripravljena tudi podrobna analiza inovacijskih okolij sodelujočih regij na podlagi katerih bodo pripravljena priporočila za izboljšanje trenutne inovacijske politike na področju Baltsko- Jadranskega koridorja.